top of page
řez-sedum.png
TEXT67.png
TEXT55.png

DOTACE NA STŘECHY RODINNÝCH DOMŮ, GARÁŽÍ A PŘÍSTŘEŠKŮ

V BRNĚ

Kdy má smysl ozelenit střechu u rodinného domu?

Pokud alespoň část vaší nemovitosti má pultovou střechu nebo střechu se sklonem max. 15 stupňů. Doporučená řešení realizace respektují podmínky dotačních programů a zároveň jsou v praxi ověřené jako nejvhodnější s ohledem na estetické požadavky investora, bezúdržbovost již od prvního dne a 100 % funkčnost. V sekci zásady ozeleňování jsou pojmenovány chyby se kterými se potýkají investoři a realizační firmy.

Mohu čerpat dotaci Zeleň střechám! na svoji střechu? ANO, jestliže..

 • Plocha střechy je  > 10 m2.

 • Jsem vlastníkem nemovitosti nebo osoba vlastníkem zplnomocněná.

 • Nemovitost není předmětem exekuce nebo insolvence.

 • Jako majitel/žadatel nemám závazky po splatnosti u orgánů veřejné správy.

 • Jsem fyzická nebo právnická osoba se sídlem nebo působností na území města Brna.

 

Podpora 1 400 Kč / m2 –  na řešení s okamžitým estetickým a funkčním využitím.

 

Uznatelným a dotovaným výdajem je odborný posudek, který je nezbytnou součástí  žádosti o poskytnutí dotace.

 

+ dalších 10 000 Kč bude poskytnuto žadatelům na:

 

 • Posouzení statiky nosné konstrukce navrhované střechy.

 • Provedení sond stávajícího střešního souvrství pro potřeby návrhu zelené střechy.

 • Realizační projektová dokumentace.

 • Zkoušky a stavební průzkum za účelem ověření funkce stávající hydroizolace.

 

Projekt ozeleněné střechy musí být proveden na území města Brna. Výzva pro žadatele bude ukončena 30.10.2021 nebo dříve po vyčerpání alokovaných finančních prostředků.

 

Žádost o dotaci se zadává přímo do formuláře na webových stránkách www.brno.gratys.cz a to včetně povinných příloh:

 

 • projektový záměr – skladba zelené střechy, základní návrh půdorysu

 • položkový rozpočet projektu – uznatelné náklady v něm určují výši požadované dotace

 • na mapě KN zákres půdorysu zelené střechy

 • výměra zelené střechy

 • fotografie před realizací, jasně prokazující současný stav střechy

 • souhlas majitele nemovitosti (zajišťuje žadatel),

 • čestné prohlášení vlastníka, že záměr je v souladu se základními požadavky na stavby podle § 8 vyhlášky č. 268/2009 Sb.

 • odborný posudek autorizované osoby ČKAIT o způsobilosti stavu stavebních konstrukcí pro dodatečnou realizaci zelené střechy

S podáním žádosti neotálejte. Nárokovaný finanční obnos alokujte v rozpočtu města. Realizace projektu musí být dokončena 18 měsíců od schválení dotace.

bottom of page