top of page
řez-sedum.png
montáž-zelené-střechy.png
zelená-střecha-Brno.png

DOTACE PRO STŘECHY FIREM A BUDOV K PODNIKÁNÍ V BRNĚ

 

Plánujete ozelenit větší plochu?

Skvělé rozhodnutí, jdete příkladem! Okrasná terasa, pultová střecha nebo střecha se sklonem max. 15 stupňů je ideální plochou pro ozelenění. Vytvoříte pohodu prostředí a zároveň estetické řešení, které ocení jak zaměstnanci tak i vaši obchodní partneři. Doporučená řešení realizace respektují podmínky dotačních programů a zároveň jsou v praxi ověřené jako nejvhodnější s ohledem na estetické požadavky investora, bezúdržbovost již od prvního dne a 100 % funkčnost. 

Na vůli investora je, zda si vybere z katalogových řešení nebo přikročí k individuálním návrhům. 

Mohu čerpat dotaci Zeleň střechám! jako právnická nebo podnikající osoba? ANO, jestliže..

 • Plocha střechy je  > 10 m2.

 • Jsem vlastníkem nemovitosti nebo osoba vlastníkem zplnomocněná.

 • Nemovitost není předmětem exekuce nebo insolvence.

 • Jako majitel/žadatel nemám závazky po splatnosti u orgánů veřejné správy.

 • Jsem fyzická nebo právnická osoba se sídlem nebo působností na území města Brna.

 

Podpora 1 000 Kč / m2 –  na řešení s okamžitým estetickým a funkčním využitím.

 

Uznatelným a dotovaným výdajem je odborný posudek, který je nezbytnou součástí  žádosti o poskytnutí dotace.

 

+ dalších 10 000 Kč bude poskytnuto žadatelům na:

 

 • Posouzení statiky nosné konstrukce navrhované střechy.

 • Provedení sond stávajícího střešního souvrství pro potřeby návrhu zelené střechy.

 • Realizační projektová dokumentace.

 • Zkoušky a stavební průzkum za účelem ověření funkce stávající hydroizolace.

 

Projekt ozeleněné střechy musí být proveden na území města Brna. Výzva pro žadatele bude ukončena 30.10. 2021 nebo dříve po vyčerpání alokovaných finančních prostředků.

 

Žádost o dotaci se zadává přímo do formuláře na webových stránkách www.brno.gratys.cz a to včetně povinných příloh:

 

 • projektový záměr – skladba zelené střechy, základní návrh půdorysu

 • položkový rozpočet projektu – uznatelné náklady v něm určují výši požadované dotace

 • na mapě KN zákres půdorysu zelené střechy

 • výměra zelené střechy

 • fotografie před realizací, jasně prokazující současný stav střechy

 • souhlas majitele nemovitosti (zajišťuje žadatel),

 • čestné prohlášení vlastníka, že záměr je v souladu se základními požadavky na stavby podle § 8 vyhlášky č. 268/2009 Sb.

 • odborný posudek autorizované osoby ČKAIT o způsobilosti stavu stavebních konstrukcí pro dodatečnou realizaci zelené střechy

S podáním žádosti neotálejte. Nárokovaný finanční obnos alokujte v rozpočtu města. Realizace projektu musí být dokončena 18 měsíců od schválení dotace.

bottom of page